http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/ Kantsoner.no humlerogbier.no bieroghumler.no   Navn som er viktige

 

Vekst modus    Trekk og samle modus   Reproduksjon modus  Spare modus  Hvile modus

Birøkt som hobby til næring? Det er fullt ut mulig å leve av birøkt i Norge (Trøndelag og sørover).

Du kan regne med at et bifolk kan gi deg ca kr 2.000-5000 i dekningsbidrag, men du trenger ikke tjene penger. Er årsaken naturforhold som birøktere ikke har hatt mulig for å påvirke, kan en søke om avlingsskad. Det er derfor et rimelig godt sikkerhetsnett, men det handler om å lære å kjenne bier, lære det økologiske system i bikuben og det økologiske systemet som biene lever i lære å planlegge, lære økonomi - jobbe mot et mål.

Derfor er :

1) Lag deg en forretningsplan, der Visjon, målsetting om 5 år, og kritiske suksses faktorer er viktige.

2 ) Modusbassert birøkt - rasjonelt, du kan drifte flere bifolk på samme tid (2 timer istedefor 10 timer)

3 ) 2 dronning - fordi det må være nok bier, og særlig ammebier - ammebier er en av hovednøkkelene

4) Lære å kjenne bier

5 ) Lære det økologiske system, noe som vi aldri forstår :)

Det vil helt sikkert komme kritikk mot at jeg lager denne siden, fordi mange hevder at en må gå på kurs for å lære birøkt. Jeg tror ikke dette er nødvendig. Det er masse teoretisk kunnskap en kan finne på nettet, men jeg har ikke funnet noen systematisk side på dette.

Mine sider skal være slik at de som ikke kan norsk, skal kunne ta å oversette de til sitt eget språk. Jeg er lei tykke lærebøker, som tar hensyn til alt. Jeg har begynt med sidene nå i Mai 2020, og kommer til å bruke 10. år op å utvikle sidene. Det mest grunnlegende skal være på plass før mai 2021. Jeg holder nå på med å bygge meg opp nytt slynge rom i garasjen, med kjølerom/varmerom/tørkerom. Har planer om å kunne overvintre bifolk inne med en stabil temperatur på 4 grader til vinteren.

 

    


Dette må du ha

Organisasjonsnr.

Produsentnr

KSL

Hva koster det å starte?

Om meg:

Jeg heter Bjørge Borgan, f 1967, og har vært yrkesbirøkter siden 2014.

Bor i Sande i Vestfold.


Har drevet med landbruksøkonomi i over 30 år. Næringsbirøkt siden 2014 og var med på første gruppe Elitesatsning næringsbirøkt.

Har en liten skade etter fødsels Cerebral Parese, som gir meg noen utfordringer.

Har utdanning innenfor kommunal forvaltning, kirkefag, regnskap og systemisk terapi.

Har drevet eget firma siden 1986, i tillegg til jobb på bensinstasjon, kirkeverge, diakon, NAV.

Bier.no

Biedronninger.no

Finnskoghonning.no

Honning.no - har mange salgssteder

Hurumhonning.no

Ktd.no

- denne listen er ikke fullstendig, og er alfabetisk, slik at den ikke skal virke konkurranse vridende.

Det finnes organisasjoner som jobber for oss birøktere. Jeg mener at alle bør være med i en av disse :

Norges bondelag

Norges Birøkterlag

Norges Bonde og Småbrukerlag

- det handler om å ha noen i ryggen, om noe går galt.


E

   Jeg tror nøkkelen til effektiv birøkt er gode dronninger og to delere (også kalt todronnings) og minikube drift. Jeg skal bygge om alt til to delere i 2021

Fem avleggere av 1 Fem avläggare från ett modersamhälle del 1 - YouTube

Skriv så det er av interesse

Kursnotat fra internett Apiterapi (søk på maskin)

Pollenkart - engelsk

PERSPEKTIV PÅ BIER OG BIRØKT av Per Ove Røkholt

Den biologiske produksjonsprosessen er helt avgjørende for det økonomiske resultatet i næringsretta birøkt. Svikter det her, hjelper det lite med driftsøkonomiske planer og ferdigheter, eller avansert teknisk utstyr. Næringsretta birøkt er en komplisert produksjon, kanskje mer krevende enn de fleste andre biologiske produksjoner når det gjelder kunnskap og forståelse av det biologiske produksjonssystemet.

TEORIER, METODER OG PRAKTISK TILPASNING. Moderne birøkt er kunnskapsbasert. Forskere og ikke minst aktive birøktere har gjennom systematiske observasjoner, tenking og refleksjon bidratt til at mystisisme og synsing er erstattet av kunnskap.

Teorier, metoder og teknikker er til en viss grad standardisert gjennom opplæringssystemet (lærebøker og kursopplegg). Det eksisterer «kokebokoppskrifter» for de fleste vanlige operasjonene.

 I praksis finnes det likevel en mengde forskjellige mer eller mindre godt faglig underbygde meninger og forestillinger (teorier), praktiske behandlingsmetoder og -teknikker. «Der 10 birøktere møtes vil det alltid være minst 10 ulike oppfatninger».

 Dette skyldes kanskje svakt kunnskapsnivå, men hovedårsaken er trolig at mange av teoriene, dermed også de praktiske metodene, er situasjonsavhengige. Erfaring viser at teorier og metoder og teknikker som fungerer bra i en situasjon, fungerer mindre bra i en annen situasjon. I praksis er ingen sitasjoner helt like. Den avhenger av en rekke forhold, f.eks. vær og klima, årstid, bisamfunnets styrke og kondisjon, trekkforhold, dronningas alder, rase. Ikke minst avhenger den av birøkterens kunnskaper, ferdigheter og driftsopplegg.

NÆRINGSRETTET BIRØKT - STANDARDISERING ELLER SKREDDERSØM. Kokeboksoppskrifter duger rimelig bra i hobbypreget birøkt. Men skal virksomheten være økonomisk bærekraftig, må driftsopplegg, metoder og teknikker tilpasses den praktiske situasjonen birøkteren står overfor. Det er derfor nødvendig med en form for «skreddersøm», der birøkteren tilpasser driftsopplegg, operasjoner og metoder til sin spesielle situasjon.

Bisamfunnet er et komplekst og sterkt miljøavhengig biologisk system. Det er et følsomt system med komplisert samspill mellom en rekke gjensidig avhengige deler og biologiske prosesser. Det er et produksjonssystem med små marginer mellom suksess og fiasko. Kunnskap og forståelse av biamfunnets grunnleggende egenskaper, reaksjoner og atferd, og bisamfunnets livsviktige avhengighet og samspill med naturen, er derfor en forutsetning for vellykket birøkt.

Birøkt er arbeidskrevende. «Arbeidskostnandene» står for mer enn halve ressursinnsatsen. I næringsretta birøkt er det derfor nødvendig å forenkle drifta mest mulig av økonomiske grunner, men uten at det går for mye ut over honningutbyttet. Standardisering og reduksjon av antall operasjoner er svært viktige rasjonaliseringstiltak, men stiller store krav til birøkterens biologiske kunnskaper og systemforståelse. Jo bedre kunnskap og forståelse, jo større er mulighetene for vellykket forenkling av virksomheten.

Vi ser i praksis at faglig «dyktige» og økonomisk vellykkede næringsbirøktere har noen viktige felles trekk:

 Både forskning og praktisk utviklingsarbeid i birøkt har i sterk grad vært fokusert på enkeltoperasjoner, metoder og teknikker, og i mindre grad bisamfunnet som helhet. Dette er en svakhet ved det faglige grunnlaget praktisk birøkt bygger på i dag.  Det er for liten forståelse og fokus på bisamfunnets komplekse karakter, der «alt avhenger av alt». Alle inngrep / forandringer i bifolkets miljøbetingelser utløser komplekse prosesser og forandringer i bisamfunnets atferd og struktur.

PERSPEKTIVER PÅ BISAMFUNNET

De siste 15-20 årene har det såkalte systemperspektivet få en stadig mer sentral plass i studiet av komplekse levende systemer. Dette perspektivet setter fokus på hvordan komplekse biologiske organismer fungerer som helhet, deres samspill med omgivelsene, og deres grunnleggende egenskaper og måte å fungere på. Det er bred enighet om at et slikt helhetsperspektiv er nødvendig for å kunne utvikle bedre tiltak og virkemidler for styring av biologiske systemer.

Ut fra er slikt perspektiv ser vi at bisamfunnet har noen grunnleggende egenskaper. Bisamfunnet er:

 -  motta, lagre, bearbeide og benytte informasjon

-  reagere på endringer i handlingsmiljøet med tilpasning, for derved å korrigere avvik  

-  endre / utvikle sin interne struktur slik at det skjer betydelige endringer innad i

   bisamfunnet

For bedre å forstå slike komplekse systemer kan det være nyttig å ta utgangspunkt i forenklede bilder eller modeller. En måte å gjøre det på er å trekke paralleller til systemer vi kjenner. To slike bilder; biologisk organisme og (menneske-) samfunn, er fruktbare for å forstå bisamfunnet som system.

Bisamfunnet kan sammenliknes med en biologisk organisme med formål å ivareta og spre sine egne gener. I dette bildet er selve bisamfunnet en miljøavhengig biologisk «superorganisme», der biene er cellene i organismen. Cellene i biologiske organismer er differensierte, spesialisert til å utføre ulike oppgaver, gjensidig avhengige og sterkt samordnet. Parallellen i bisamfunnet er at biene er spesialisert for ulike oppgaver og funksjoner (J.fr. Dronning, drone, spesialisert arbeidere). Bifolket har på samme måte som biologiske organismer evnen til å tilpasse seg endringer i miljøbetingelsene ved å endre atferd og intern struktur. Tilpasningen, styring og kommunikasjon styres av genetisk bestemte kjemiske og biokjemiske prosesser.

Vi kan også betrakte biene som et sosialt samfunn ( J.fr. begrepet «bifolk»). I dette bildet er de enkelte biene individer i et organisert fellesskap, et samfunn med arbeidsdeling og styring (ledelse). «Målet» eller hensikten med samfunnet er å overleve og å formere seg. På samme måte som et menneskesamfunn har bisamfunnet evne til å tilpasse seg endringer i miljøbetingelsene gjennom å prioritere og omorganisere aktivitetene sine, velge forskjellige reaksjonsmåter og overlevelsesstrategier. Reproduksjon er en avgjørende faktor i menneskesamfunn. Bisamfunnet fornyer og reproduserer seg gjennom dronningskifte og sverming. Det har betydelig evne til å omdisponere ressursene sine etter behov (trekk, sverming, yngelpleie osv.). Dette er en parallell til politikk (prioritering av ressurser) i et menneskesamfunn. Det er også slik at enkeltbier til en viss grad har evne til å lære av andre biers atferd. Det skjer altså en viss « kulturell» opplæringsvirksomhet også i bisamfunnet.

En skal ikke trekke sammenlikningen mellom bier og mennesker for langt, men metaforen «Menneskesamfunn» er utvilsomt nyttig for å få en bedre forståelse av det kompliserte biologiske systemet vi kaller «bisamfunn».

 

Biene har evne til å:

Disse atferdsstrekkene har direkte sammenheng med at biene har «valgt» samfunnsmodellen som overlevelsesstrategi. Dette er viktig for å forstå bisamfunnet, og derfor for praktisk birøkt. Dyktige birøktere kan f. eks. langt på vei bedømme tilstanden i et bisamfunns gjennom å observere bienes atferd i flyhullet eller på tavle,

BISAMFUNNETS ÅRLIGE LIVSCYKLUS

Samspillet med naturen er avgjørende for bisamfunnets utvikling og eksistens. Tilpasningen til den årlige rytmen i naturen er derfor en livsviktig utfordring for bisamfunnet.

Evolusjonen har i løpet av millioner av år ført til at honningbiene har utviklet en bestemt strateger for å takle disse utfordringene. Strategiene er genetisk bestemte atferdsmønstre (instinkter).

Etter overvintring vil et normalt, rimelig sterkt bisamfunn gå gjennom et bestemt årlig utviklingsforløp med flere utviklingsstadier eller faser. Til sammen utgjør disse en kontinuerlig prosess, det vi kan kalle bifolkets årlige livsyklus.  Prosessen gjentar seg hvert år.