Krainer

Krainerbie er en utbredt rase av honningbien som er naturlig hjemmehørende i Sentral-Europa. Den er siden spredt til store deler av verden og er den dominerende birasen brukt av birøktere i Norge. Krainerbien er nært beslektet med den italienske bien, men skiller seg fra denne blant annet ved mørk grå farge. Den utvikler seg raskt om våren og er fredelig og produktiv. Krainerbiene overvintrer i relativt små samfunn sammenlignet med en del andre biraser.